مهندس ناظر مقیم

1(3)

شرح وظایف مهندس ناظر مقیم:
تعریف ناظر مقیم : کسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت (مشاور) برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می شود و اصولاً مقیم کارگاه خواهد بود.
منظور از عبارت (مقیم کارگاه بودن) این است که در تمام اوقات کار ناظر مقیم در کارگاه حاضر باشد.
ناظر مقیم کارگاه معمولاً در محدوده همان شهری که کارگاه مورد نظارت وی در آن واقع شده زندگی نماید مگر در مواردیکه از طرف کارفرما  دستورات دیگری صادر شود.
آشنایی با مدارک پروژه:
ناظر مقیم کارگاه باید در اولین فرصت (از روز شروع کار) کلیه نقشه ها، مشخصات فنی عمومی و خصوصی فهرست مقادیر و قیمت ها برای انواع کارهای مورد نظارت و متن قرارداد را دقیقاً مطالعه نماید به نحوی که کاملاً به پروژه آشنا و مسلط شود و متناسب با حجم پروژه این مطالعه در مدت معقولی که مورد توافق قرار می گیرد انجام و در صورت صلاحدید و لزوم گزارش، نظریه خود را کتباً از طریق مهندس مشاور (در صورت وجود) برای کارفرما ارسال نماید.
باید توجه داشت که این مطلب حائز اهمیت فوق العاده است و ناظری که به مشخصات پروژه مورد نظارت خود آشنا نباشد صلاحیت ادامه کار را نخواهد داشت.
آشنایی با محیط کار
ناظر مقیم کارگاه از بدو شروع بکار باید با محل اجرای پروژه دقیقاً آشنا شود. محلی که ساختمان اجرا می شود محدوده به زمین کارگاه نمی باشد بلکه موارد مشروحه زیر و یا نظایر آن بایستی دقیقاً مورد مطالعه قرار گیرد:
1-محل تهیه لوازم و مصالح محلی و فواصل آن از محل کارگاه و نرخ آنها.
2-دستمزد روزانه انواع کارگران در محل.
3-انواع کارگران ماهر، نیمه ماهر و ساده محلی که امکان استفاده از آنها وجود دارد.
4-انواع و تعداد کارگران با تخصص های مورد نیاز که استخدام آنها در محل مقدور نمی باشد.
5-لوازم و مصالحی که باید از خارج از محیط محل اجرای پروژه تامین گردد.
6-متوسط حداکثر و حداقل درجه حرارت محیط و حدود آنها و امکان کار کردن در این ایام در محل.
7-وضع راه های ورودی به محیط کار، امکان استفاده از این راه ها در مواقع بارندگی و زمستان ها.
8-نحوه تامین آب و برق و سایر تاسیسات ضروری برای کارگاه.
9-نحوه استقرار و بررسی محل مناسب برای دفتر نظارت کارگاه و پرسنل نظارت.
10-محل تخلیه خاک ها و اضافات کارگاه و فاصله آن از محل اجرای کار.
تعیین نقاط اصلی و تحویل کارگاه
ناظر مقیم کارگاه موظف است که در بدو تحویل کارگاه ساختمانی به پیمانکار و در اولین فرصت نقاط مبنا و خطوط اصلی ساختمان را به طریقی که تا پایان کار باقی بماند با همکاری نماینده مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و نماینده پیمانکار دقیقاً تعیین نموده و صورت مجلس نماید.
این نقاط و خطوط باید به نحوی باشد که تا پایان کار باقی بماند و در صورتیکه لزوم تغییر آن وجود داشته باشد باید مراتب را قبلاً به اطلاع مهندسین مشاور یا دستگاه نظارت رسانده و کسب تکلیف نماید و در صورتیکه به علل غیر مترقبه یکی از این نقاط از بین برود باید بلافاصله مراتب را گزارش و نسبت به ترمیم و مرمت آن بوسیله پیمانکار اقدام نماید.
مهندسین مشاور باید نقاط مبنا را که بر این اساس تعیین می گردد دقیقاً مطالعه نموده و انجام هر گونه تغییرات احتمالی را که امکان دارد در ساختمان به وجود آید بررسی نماید و در صورتیکه این تغییرات احتمالی را که امکان دارد در ساختمان بوجود آید بررسی نماید و در صورتیکه این تغییرات اساسی و مستلزم تامین اضافه اعتبار باشد پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ نماید و در صورت عدم نیاز به اعتبار اضافه می تواند مستقیماً به پیمانکار ابلاغ شود. پس از تعیین نقاط مبنا و کنترل دقیق ابعاد زمین محل اجرای پروژه و تطبیق آنها با نقشه ها کارگاه را طی تنظیم صورت جلسه ای با حضور نمایندگان مهندس مشاور و کارفرما و دستگاه بهره بردار به پیمانکار تحویل می نماید.
پیاده کردن نقشه ها
ناظر مقیم کارگاه موظف است پلان وضعیت ساختمان ها را با مشخصات زمین محل اجراء کنترل نموده و در صورتیکه اشکالی از نظر ابعاد، وضعیت قرار گرفتن ساختمان ها از نظر شرایط اقلیمی و سنتی وضعیت فنی زمین از نظر جنس خاک و عوارض موجود، دسترسی به ورودی های مناسب (و سایر نکات فنی که ممکن است توسط مهندس مشاور و یا دستگاه نظارت ابلاغ شده باشد) وجود نداشته باشد نسبت به پیاده نمودن دقیق نقشه ها با همکاری پیمانکار اقدام نموده و یکبار دیگر نقشه های پیاده شده را از نظر صحت عمل کنترل نماید.
در صورتیکه هر گونه اشکال از نظر اصول فنی در پیاده نمودن نقشه وجود داشته باشد که مانعی در اجرا و یا بهره برداری صحیح از پروژه باشد بایستی ناظر مقیم قبل از شروع کار مراتب را به مهندسین مشاور یا دستگاه نظارت کتباً اعلام نماید.
پس از انجام عملیات گود برداری و پی کنی توسط پیمانکار به میزان مندرج در نقشه ها ناظر مقیم باید مراتب را به مهندس مشاور یا دستگاه نظارت اعلام نماید تا در معیت ایشان از کارهای انجام شده بازدید بعمل آمده و در صورتیکه وضعیت زمین انجام آزمایشاتی را برای تعیین مقاومت زیر شالوده ایجاب نماید دستور انجام آزمایشات لازم صادر شود پس از حصول به مقاومت مورد نیاز قبل از دستور پی سازی بایستی وضعیت گود برداری و پی کنی ها با نماینده پیمانکار و مهندس مشاور یا دستگاه نظارت صورتمجلس شود در این صورتجلسه بایستی کلیه اطلاعات لازم از قبیل عوارض پیش بینی شده مانند ریشه درختان ، چاه ، قنات ، خاک دستی و یا گودالهای قدیمی و غیره منعکس شود ، چون این صورتجلسه ملاک پرداخت هزینه به پیمانکار خواهد بود بایستی دقت لازم در تنظیم آن بعمل آمده و یک نسخه از آن بلافاصله برای کارفرما ارسال شود.
دستور پی سازی که پس از مراحل فوق و تنظیم صورتجلسه پی کنی توسط ناظر مقیم و در معیت مهندس مشاور به پیمانکار داده می شود بایستی حاوی دستور کارهای لازم برای رفع و مقابله با عوارض فوق باشد.
گزارش وضعیت زمین محل اجرای پروژه
ناظر مقیم کارگاه موظف است در شروع کار با همکاری پیمانکار مطالعات کافی در مورد وضعیت زمین محل اجرای پروژه از نظر نوع وجنس خاک و مقاومت خاک ، لایه بندی آن، سطح آبهای زیر زمینی و سیل گیر بودن زمین محل اجرای پروژه بعمل آورده و گزارشات لازم در هر مورد برای مهندسین مشاور یا دستگاه نظارت تهیه نماید در صورتیکه برای دسترسی به اطلاعات فوق نیاز به استفاده از آزمایشگاه و یا مطالعات تخصصی وجود داشته باشد بایستی نوع آزمایشات و مشخصات فنی آنها و همچنین نوع مطالعات مورد نیاز را در گزارش خود به مهندسین مشاور یا دستگاه نظارت ارائه نماید.
دفتر کارگاه
ناظر مقیم کارگاه موظف است دفتری در کارگاه داشته باشد که کلیه اطلاعات و اقدامات و امکانات روزانه در آن ثبت گردد و تاریخ و شماره صورت مجالس کارگاهی، نامه های وارده و صادره و دستورات کارگاهی در آن قید گردد و آخر هر روز این صفحه بسته شود و چیزی بعدا” به آن اضافه نشود. صفحات این دفتر باید شماره گذاری شده و صفحات آن کسری نداشته باشد.
برنامه پیشرفت کار
ناظر مقیم کارگاه موظف است برنامه پیشرفت کار پروژه را با همکاری پیمانکار و در چارچوب مدت پیمان و با توجه به عوامل مختلف از جمله فصل کاری ، امکانات اجرایی، ترتیب صحیح کارها و غیره تهیه و همراه با گزارش توجیهی کامل جهت مهندس مشاور ارسال نماید در این برنامه بایستی موارد مشروحه زیر دقیقا” تعیین شود:
1) تاریخ تهیه نقشه های کارگاهی توسط پیمانکار.
2) تاریخ تصویب نقشه های کارگاهی توسط مهندسین مشاور یا دستگاه نظارت.
3) تاریخ تدارک و حمل مصالح به کارگاه که ماخذ محاسبه تدارکات در صورت وضعیت های موقت می باشد.
4) تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیتها و مراحل مختلف کار در صورتیکه طبق مفاد قرارداد و یا دستورالعمل بعدی کارفرما مقرر است برنامه پیشرفت کار از طریق سی ، پی ، ام (c.p.m) و یا سیستم های دیگر کنترل پروژه تهیه گردد مهندس ناظر مقیم کارگاه باید با مسئولان مربوطه همکاریهای لازم را در مورد تهیه این برنامه بعمل آورده و اطلاعات لازم را در اختیار قرار دهد.
تهیه وسایل اندازه گیری
در صورتیکه نوع و محل اجرای کار ایجاب نماید مهندس مشاور باید دستورات لازم مبنی بر تهیه کلیه وسائل اندازه گیری کارگاه از قبیل میزان حرارت ماکزیمم و مینیمم ، رطوبت سنج ، دوربین های نقشه برداری و ترازیابی و وسایل نمونه برداری را تهیه و در اختیار ناظر مقیم قرار دهد.
اطلاع از مقررات و قوانین کار و بیمه های اجتماعی
ناظر مقیم کارگاه باید از بدو شروع بکار مطالعات کافی در مورد قوانین کار و بیمه های اجتماعی کارگران و آئین نامه های ایمنی کارگاه بعمل آورده و در صورتیکه وسائل و لوازم ایمنی کارگران شاغل در کارگاه کافی نمی باشد مراتب را بوسیله مهندسین مشاور و یا دستگاه نظارت و یا بطور مستقیم باطلاع پیمانکار برساند تا اقدام لازم بعمل آید.
پرسنل پیمانکار
ناظر مقیم کارگاه باید در مورد تعداد افراد فنی و غیر فنی پیمانکار که باید در کارگاه مقیم باشند بررسی و مطالعه کامل نموده و تعداد آنها را با کادر پیمانکار که در کارگاه مقیم هستند در هریک از مقاطع و مراحل کار مقایسه نماید و در مورد صلاحیت آنها صریحا” اظهار نظر نموده و گزارش آن را برای مهندسین مشاور یا دستگاه نظارت ارسال نماید و در صورت امکان میزان حقوق و دستمزدی را که دریافت می نمایند سوال و در گزارش خود منعکس نماید.
صورت مجالس و دستور مراحل مختلف اجرای کارناظر مقیم کارگاه موظف است پس از انجام هر قسمت از کار بلافاصله کلیه عملیات انجام شده را باتفاق نماینده پیمانکار مورد بازدید مجدد قرار داده و در صورتیکه کارهای انجام شده بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی و در دستور کارهای صادره انجام شده باشد طی تنظیم صورت جلسه ای مراتب را مورد تایید قرار داده و دستور اجرای مرحله بعد را صادر نماید.
آن بخش  از کارهای هر مرحله که مورد تایید نمی باشند بایستی بر حسب نواقص موجود دستور اصلاح و یا تخریب آن صادر شود.
مراحلی  که بعنوان مثال در مورد اجرای پروژه های متعارف بایستی در پایان هر مرحله صورت مجلس آن مرحله تهیه شود بشرح زیر بیان می گردد :
۱) پس از گود برداری و پی کنی باید صورتجلسه ای مبنی بر میزان کار انجام شده و صدور دستور پی سازی تهیه گردد.
۲) پس از آرماتورگذاری و قالب بندی صورتجلسه تعیین میزان آرماتور مصرف شده تهیه و یا انطباق آن با نقشه ها تایید گردد ، سپس دستور بتن ریزی داده شود .
۳) تهیه صورتجلسه ورود مصالح آهن آلات و سیمان وثبت تاریخ و میزان آنها جهت محاسبات مربوطه به مابه التفاوت مصالح.
۴) پس از بتن ریزی تاریخ شروع به بازکردن قالب ها باید صورتجلسه شود .
۵) پس از انجام لوله کشی از هر قبیل لوله ها باید ابتدا آزمایش و سپس صورتجلسه ای مبنی بر نتیجه آزمایش و صورتجلسه دیگری مبنی بر نتیجه اندازه گیری طول و ابعاد وجنس لوله های مصرفی تهیه و با توجه به این دو صورتجلسه دستور پوشانیدن روی لوله ها صادر شود.
۶) پس از انجام کارهای دیوار سازی داخلی باید صحت آن از نظر تطبیق با نقشه ها و همچنین اجرای صحیح آن مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید مراتب صورت مجلس گردیده و دستور نازک کاری داده شود.
۷) پس از انجام عایق کاری سرویس های داخلی و یا بام باید صحت کارعایق کاری آزمایش شده و پس از تهیه صورت جلسه هایی مبنی بر نتایج آزمایش که حاکی از صحت عمل باشد دستور پوشانیدن روی آن صادر شود.
۸) در مورد رنگ اندود دربها، دیوارها، سقف ها و غیره اعم از لعابی ، روغنی و یا پلاستیک و یا انواع دیگر بایستی آمادگی کار برای رنگ مورد بررسی و تایید قرار گرفته و شماره کاتالوگ رنگ مورد نظر طی صورتجلسه ای تعیین و جهت اجرا به پیمانکار ابلاغ گردد.
۹ ) پس از انجام هر گونه زیر سازی در محوطه و یا جاده های ارتباطی بایستی مراتب از نظر صحت کار انجام شده قبلا” بازدید و صورتجلسه شده و سپس دستور پوشانیدن روی آن صادر گردد.
۱۰) پس از انجام کارهای تاسیساتی کلیه کارها باید طبق دستورالعمل های جداگانه ای که توسط دستگاه نظارت و یا مهندسین مشاور تعیین خواهد شد آزمایش و نتیجه صورت مجلس شود.
تبصره مهم : ناظر مقیم کارگاه موظف است کلیه صورت مجالس را به طور خوانا و مشخص که دارای تاریخ تنظیم و شماره ردیف باشد در پنج نسخه تهیه و بلافاصله پس از تنظیم بشرح زیر توزیع و ارسال نماید :
دو نسخه برای کارفرما ، یک نسخه برای مهندس مشاور، یک نسخه برای پیمانکار ، یک نسخه برای کارگاه، صورت مجلس باید بر اساس تاریخ و شماره ردیف بطور منظم ارسال و در دفاتر دستگاه نظارت و یا مهندسین مشاور و کارفرما به ثبت رسیده باشد.
صورت مجالس که بعد از انجام تحویل موقت تهیه و ارسال شده باشد فاقد ارزش بوده و ناظر مقیم در این مورد شدیدا” مسئول خواهد بود.
گزارشات کارگاه
ناظر مقیم کارگاه موظف است قبل از شروع کارهای اجرایی به دستگاه نظارت و یا مهندس مشاور مراجعه و فرم های مختلف گزارشات کارگاه را به تعداد کافی اخذ و در دفتر کارگاه نگهداری نماید این فرمها که شامل گزارشات روزانه ، ماهیانه و … می باشد حاوی کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد وضعیت کارگاه از نظر تعداد پرسنل مستقر ، میزان مصالح و ماشین آلات ، وضعیت پیشرفت مراحل مختلف پروژه و تطبیق آن با برنامه پیشرفت کار مصوب و بالاخره وضعیت پرداخت ها و هزینه های انجام شده و همچنین ارزیابی توان پیمانکار در اجرای پروژه می باشد . در این گزارشات بایستی ناظر مقیم علل تاخیرات احتمالی در مراحل مختلف کار را در هر مرحله گزارش نموده در صورتی که اطلاعات دیگری در حین اجرای پروژه مورد نیاز مهندسین مشاور یا کارفرما باشد ناظر مقیم باید در تکمیل و ارائه آنها همکاری لازم را معمول دارد و پیشنهادات خود را جهت جبران تاخیرات مذکور اعلام نماید. این گزارشات بایستی در موعدهای تعیین شده بطور دقیق و منظم تهیه شده و نسخ کافی از آن برای دستگاه نظارت و کارفرما ارسال شود و یک نسخه از آن همواره در کارگاه موجود باشد.
نمونه ها و آزمایشات
در مورد لوازم و مصالح مصرفی در کارگاه اقدامات مشروحه زیر باید از طرف ناظر مقیم بعمل آید :
۱) ناظر مقیم کارگاه موظف است نظریه کتبی خود را در مورد هر نمونه از اجناس و لوازم و مصالح وارده به کارگاه از نظر تطبیق با مشخصات فنی عمومی و خصوصی و سایر مدارک قرارداد به پیمانکار ابلاغ نموده و رونوشت آن را برای دستگاه نظارت و یا مهندسین مشاور ارسال نماید.
۲) ناظر مقیم وظیفه دارد نمونه های لوازم و اجناس تصویب شده را تا پایان کار در کارگاه نگهداری نماید. پیمانکار موظف است تسهیلات و همکاری لازم را معمول نماید.
۳) در مورد اقلامی از کار که ساخت و یا اجرای آن بتدریج در کارگاه انجام می شود نظیر عملیات بتن ریزی یا خاک ریزی و … بایستی نمونه برداری بطور مرتب جهت ارسال به آزمایشگاه و تعیین مقاومت و سایر آزمایشهای لازم توسط ناظر مقیم بعمل آید .
۴) ناظر مقیم موظف است کلیه لوازم و مصالح حمل شده به کارگاه را با نمونه های مصوب قبلی مقایسه نموده و در صورت مطابقت دستور استفاده از مصالح و لوازم را صادر نماید در مواردی که این مطابقت وجود نداشته باشد دستور عدم استفاده و خروج آن قسمت از مصالح و لوازم را به پیمانکار ابلاغ می نماید .
تبصره : تصویب بعضی از اجناس و لوازم خاص نظیر دستگاههای حرارت مرکزی و مولد برودت و وسائل ارتباطی و یا اقلام خاص ساختمانی که تایید آنها مستلزم مطالعه دقیق مشخصات فنی کارخانه های سازنده می باشد بایستی با هماهنگی قبلی با مهندسین مشاور و یا دستگاه نظارت انجام شود در صورتیکه تهیه این اجناس مستلزم سفارش خارج از کشور می باشد درخواست های مربوطه باید جهت تصویب کارفرما از طریق مهندسین مشاور ارسال گردد مگر آنکه کارفرما دستور دیگری صادر کرده باشد.

******************************

شرح خدمات مهندسان ناظر

Businessmen in hardhats taking a look at the blueprint in urban environment

تعاریف

واژه های زیر در این شرح خدمات در معانی ذکر شده استفاده شده است. تعاریف سایر واژه ها مطابق با مندرجات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ) نظامات اداری ( می باشد.
سازمان استان :
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مورد نظر
نظارت مستمر :
نظارتی است که دارای دو جنبه استمرار مرحله ای و استمرار زمانی است.
استمرار مرحله ای :
نظارت برتمام مراحل عملیات ساختمانی بدون انقطاع مرحله ای
استمرار زمانی :
نظارت بر عملیات ساختمانی بدون فاصله زمانی زیاد و منقطع
مرجع صدور پروانه ساختمان :
نهاد رسمی صادر کننده پروانه ساختمان مانند شهرداری ، دهداری، شرکت شهر جدید ، شرکت شهرک صنعتی ، سازمان منطقه آزاد
کلیات
نظارت مهندسان ناظر بر عملیات اجرائی ساختماننظارت مستمرمی باشد .
نظارت مهندسان ناظر ، از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهی پایان کار خاتمه می یابد . این نظارت در موارد مشتمل بر حضور چهار ناظر از چهار رشته ، نظارت جمعی بوده و به هیچ وجه جنبه نوبتی و جداگانه ندارد.
مهندسان ناظر در خصوص عملکرد خود ، حسب مورد بصورت جمعی ( در اموری که تواما مربوط به دو رشته یا بیشتر است ) یا فردی ( دراموری که مربوط به رشته تخصصی مورد صلاحیت هر ناظر است ) در قبال سازمان استان و سایر مراجع قانونی مسئول بوده و پاسخگو می باشند.
وظایف مهندسان ناظر جنبه کنترلی دارد و در صورت عدم انطباق کار در حال اجرا با نقشه ها و مشخصات مصوب ، الزامات قانونی ، مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط لازم الاجرا ، مکلفند ضمن تذکر کتبی به سازنده وصاحبکار ، مراتب را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و حسب مورد ، درخواست اصلاح یا توقف عملیات اجرائی و الزام سازنده و صاحبکار به رعایت ضوابط لازم الاجرا نمایند . همچنین تصویر گزارش خود را به سازمان استان تحویل دهند. مهندسان ناظر راسا مجاز به اعمال تغییرات در نقشه ها و مشخصات فنی نمی باشند. عملکرد مهندسان ناظر باید در چهارچوب کلیه مقررات و ضوابط قانونی بخصوص ضوابط نظارت ساختمان در  فصل چهارم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.
کلیه مهندسان ناظر هر پروژه موظفند هماهنگی لازم را با مهندس ناظر هماهنگ کننده در تمام امور بطور مستمر به عمل آورند و با اطلاع وی با سایر ناظران همفکری، مذاکره ، همکاری و ارتباط پیوسته داشته باشند. مهندسان ناظر هر پروژه باید قبل از آغاز عملیات اجرائی باتفاق یکدیگر از محل پروژه بازدید کنند و از ویژگی ها ی ملک و مجاورت های آن از جمله : موقعیت ملک، همجواری ها، تأسیسات ملک و تأسیسات شهری مجاوراطلاع حاصل نموده و ازجمیع عوامل موثر در اجرای پروژه اطلاع حاصل کنند و مراتب را صورت جلسه نمایند.
کلیه مهندسان ناظر موظف به کنترل و تأیید ترازها و موقعیت های مکانی به اتفاق ناظران دیگر و تنظیم و امضای صورتجلسه آن ، به اتفاق ناظر هماهنگ کننده می باشند.
مهندسان ناظر موظف به کنترل رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست ، مطابق ضوابط لازم الاجرا بویژه مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) در تمام مراحل اجرااز تجهیز کارگاه تا پایان کاربطور عام و در حدود صلاحیت خود بطور خاص ، همچنین هماهنگی در زمینه های تخصصی با سایرناظران ودر صورت لزوم ارائه تذکر کتبی به سازنده و صاحبکار می باشند.
مهندسان ناظر موظف به تنظیم و امضای گزارش های مرحله ای اجرای ساختمان منطبق با الزامات مبحث  دوم مقررات ملی ساختمان ) نظامات اداری(به اتفاق می باشند و مهندس ناظر هماهنگ کننده مسئول تسلیم وتحویل این گزارش ها به مراجع ذیربط است.
مهندسان ناظر موظف به حضور در جلسه تحویل زمین ) با حضور صاحبکار و سازنده ( و امضاو مهر صورتجلسه آن می باشند.
مهندسان ناظر در مدت اجرا و در طول کار ) همزمان با پیشرفت کارو بطور تدریجی ( موظف به کنترل نقشه های چون ساخت تهیه شده توسط سازنده در هر مرحله و تأیید و امضای آن در همان مرحله و ارائه یک نسخه تائید شده آن به سازمان استان می باشند.
مهندسان ناظر موظف به حضور درمراجع مرتبط اعم از سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان و  وزارت راه و شهرسازی ، حسب مورد جهت ارائه توضیحات و امضای اسناد در چهارچوب قانون می باشند. در اشخاص حقوقی ، مدیر عامل ضمن تعیین ناظر هماهنگ کننده مکلف به تعیین چهار ناظر ازمهندسان  شرکت که اسامی آنان در پشت پروانه اشتغال درج شده است  )با رعایت صلاحیت مربوط ) واعلام رسمی آن بصورت کتبی ، به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان می باشد.
شرح خدمات ناظر هماهنگ کننده :
مذاکره با صاحبکار و کسب اطلاع از برنامه وی برای اجرای ساختمان به اتفاق سایر مهندسان ناظرو مستند  سازی آن .
کنترل و حصول اطمینان از اجرای ساختمان توسط سازنده ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمان
کنترل و حصول اطمینان از حضور و فعالیت رئیس کارگاه و مسئول ایمنی حسب الزام مقررات ملی ساختمان
کنترل و حصول اطمینان از وجود اسناد کارگاهی در محل کارگاه شامل نسخه ای از نقشه های مصوب و پروانه ساختمان
کنترل و حصول اطمینان از تهیه تابلو کارگاه ساختمان طبق نمونه ارائه شده و نصب آن در محل مناسب درتمام مدت اجرای کار
اخذ برگ انطباق ملک با اسناد ثبتی و مشخصات و حدود اربعه قانونی و نقشه های مصوب از صاحبکار بررسی انطباق نقشه ها با یکدیگر و با محل زمین و اعلام مغایرت ها به شهرداری، سازمان استان و صاحبکار و سازنده و سایر مهندسان ناظر
کنترل رعایت بهداشت ، ایمنی و حفظ محیط زیست ، مطابق با ضوابط لازم الاجرا در تمام مراحل اجرا و هماهنگی در زمینه های تخصصی با سایر ناظران و ارائه تذکر کتبی در صورت لزوم به سازنده و صاحبکار
بررسی تدارکات انجام شده توسط صاحبکار و برنامه پیشنهادی سازنده و ماشین آلات و تجهیزات و نیروی انسانی پیش بینی شده برای اجرای ساختمان و اظهار نظر در خصوص آن باتفاق سایر مهندسان ناظر
تنظیم برنامه نظارت بر اجرای ساختمان در چهارچوب برنامه تفصیلی اجرای کار که توسط سازنده ارائه می  شود و اعلام موارد به هر یک از ناظران حسب مورد (هماهنگ با برنامه اجرا)
اعلام تاریخ های تعهد و مواعد ضروری انجام وظایف مورد تعهد به صاحبکار، سازنده و سایر ناظران  بررسی صلاحیت هر یک از عوامل دست اندرکار پروژه
ارتباط مستمر و پیوسته با ناظران دیگر و اطلاع به آنان برای حضور در کارگاه در مواقع لزوم ) این امر نافی حضور مستمر ناظران در کارگاه نیست.در صورتی که عدم حضور یکی از ناظران در کارگاه موجب توقف عملیات اجرائی شود، ناظر هماهنگ کننده باید مراتب را سریعاً و بصورت کتبی به سازمان استان اطلاع دهد).
دریافت تذکرات کتبی و گزارش های هر یک از ناظران حسب مورد تنظیم و امضای صورتجلسات لازم باتفاق ناظر یا ناظران مربوطه
تنظیم و امضای گزارش های مرحله ای اجرای ساختمان به اتفاق ناظران ذیربط و تسلیم آن به مراجع مربوط منطبق با الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
کنترل رعایت حریم ساختمان و فاصله لازم با شبکه برق شهری از طریق هماهنگی با ناظر تاسیسات برق
شرح وظایف ناظر عمران :
کنترل کفایت اطلاعات و مشخصات فنی موجود در نقشه های مصوب سازه و گودبرداری
کنترل اقدامات الزامی انجام شده توسط سازنده قبل از تخریب ساختمان موجود
کنترل اخذ مجوز های لازم توسط سازنده و مطالعه مندرجات آن ها
کنترل مطابقت روش تخریب با الزامات موجود و رعایت تمهیدات لازم فنی و ایمنی لازم قبل از شروع تخریب
کنترل بررسی های صورت پذیرفته توسط سازنده در خصوص وضعیت ساختمان ها و تاسیسات مجاور و تاسیسات شهری مطالعه گزارش ژئوتکنیک و شناسائی خاک و کسب اطلاعات لازم از آن برای کنترل اجرای ساختمان
کنترل رعایت انطباق روش کار اجرائی با نقشه ها و مشخصات فنی و الزامات مقررات ملی ساختمان در هنگام گودبرداری
کنترل نحوه پیاده سازی نقشه پی و انطباق آن با نقشه های مصوب
کنترل بررسی های صورت پذیرفته توسط سازنده در خصوص خاک محل و انطباق آن با فرضیات مندرج در گزارش ژئوتکنیکی و شناسائی خاک و نقشه های مربوط و صدور دستور انجام آزمایش ها و بررسی های ژئوتکنیکی در صورت لزوم
کنترل نحوه پی کنی شامل موقعیت ، ابعاد ، شکل ، آماده سازی بستر ، زه کشی پی ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر
کنترل نحوه قالب بندی ها شامل آماده سازی ، امتداد ، پایداری و مقاومت ، موقعیت قالب ها ، ابعاد و فاصله بازشوها ، پاکسازی نهائی و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر
کنترل نحوه میلگرد گذاری شامل تمیزی میلگردها ( عاری بودن آنها از مواد زائد نظیر رنگ و زنگ ( قطر،طول ، خم ، وصله ، پوشش ، موقعیت ، تعداد، پایداری ، نحوه به هم بستن و حداقل فاصله آزاد بین میلگردها ،رعایت پوشش بتن ، لقمه ها و خرک ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر .
کنترل طرح اختلاط بتن پی ، نحوه اختلاط بتن ، نحوه حمل و نقل و جابجایی بتن ( شامل جدانشدن اجزای بتن ، زمان حمل ) ،ریختن و جادادن بتن(رعایت درجه حرارت بتن ریزی و شرایط آب و هوایی ، استفاده از تجهیزات مناسب ، یکنواختی در بتن ریزی ، تداوم در اجرا ، آماده کردن سطوح تماس بتن ، ارتفاع سقوط بتن ، چگونگی ریختن در قالب ها ، ضخامت لایه ها) و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر
کنترل متراکم نمودن ، پرداخت سطوح نهائی ، حفاظت و عمل آوری بتن و زمان مناسب باز کردن قالبها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر
صدور دستور نمونه گیری به منظور انجام آزمایش های لازم ) حداقل شامل روانی و مقاومت ( و اخذ نتایج آزمایش ها و بررسی آنها
کنترل تراز نهائی زیر پی ها و انطباق آنها با نقشه ها و مشخصات فنی مصوب
کنترل نوع فولادهای مورد استفاده در سازه و پی
کنترل میل مهار ها ( شامل تعداد ، اندازه ، خم ، محل ، طول قسمت رزوه ، فاصله نسبت به هم و نسبت به  محور ستون ، پوشاندن رزوه ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)
کنترل صفحه ستون ها ( شامل ابعاد ، جهت قرار گرفتن ، تراز و رقوم ، محل سوراخ ها ، اندازه سوراخ ها، اندازه صفحات اتصال ، اعوجاح ، زیر سازی و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)
کنترل نحوه ساخت ستون ها ( محل ساخت ستون ها ، سالم بودن نیم رخ ها ، نوع و نمره صحیح آن ها ، مشخصات جوش ، ابعاد و فاصله تسمه ها ، نوع ورق ها و ابعاد آن ها ، رواداری انحنا و پیچیدگی ، برون محوری جان ، گونیا بودن بال ، موقعیت دقیق صفحات و نبشی های زیر سری تیرها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)
کنترل نصب ستون ها ( استفاده از وسائل مناسب ، محل دقیق نصب ، مهار کافی ، تمیز بودن انتهای ستون و کف ستون ، رعایت جزئیات اتصال ، رواداری های تابیدگی کف ستون ، گونیا بودن اتصال کف ستون ، شاغولی بودن ستون ، وصله ستون ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر(
کنترل نحوه ساخت و نصب تیر ها ( هندسه برش در تیر لانه زنبوری ، کنترل اعوجاج ، پرکردن جان تیر در محل های لازم ، نصب ورق های تقویتی لازم ، کنترل نیم رخ ها ، رعایت جزئیات اتصال و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر (
کنترل بادبندها ( محل نصب ، نمره نیم رخ ها ، صفحات اتصال ، نحوه اتصال و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)
کنترل اجرای سقف ها ( تیرها ، تیرچه ها ، نوع آجر یا سفال یا پلی استایرن ، خیز طاق ضربی ، ملات یا بتن مورد استفاده ، فاصله تیرچه ها ، اتصالات تیرچه ها ، مهار سقف، قالب بندی ، میلگردگذاری و بتن ریزی در سقف های بتنی باید مانند موارد مذکور در بخش پی سازی کنترل شود)
کنترل نحوه انجام جوشکاری ) دستگاه ها و لوازم مناسب ، ابعاد و اندازه ها ، محل جوشکاری ، نحوه اجرای جوشکاری ، صدور دستور انجام آزمایش های جوش حسب مورد و در صورت نیاز اخذ نتایج آزمایش هاو بررسی آنها)
کنترل نحوه اجرای اتصالات پیچ و مهره ای ) کیفیت نوع مصالح ، اندازه و محل سوراخ ها ، کفایت فشار سفت کردن پیچ ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر )
کنترل قالب بندی ، میلگردگذاری و بتن ریزی ، متراکم کردن ، پرداخت سطح روئی ، حفاظت ، نگهداری و عمل آوری و نحوه اجرای بتن درکلیه بخش های سازه بتنی اعم ازتیرها ، ستونها ، اتصالات و دیوارها مانند موارد مذکور در بخش پی سازی
کنترل اجرای صحیح شناژها اعم از فلزی یا بتنی با لحاظ موارد پیش گفته در این شرح خدمات و کنترل محل اجرای آن ها
کنترل رعایت جزئیات اجرائی دیوارهای باربر ( شامل کیفیت مصالح ، راستا ، عایق کاری ، شاغولی بودن ، نصب درها و پنجره ها ، صاف بودن سطح نهائی و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر )
کنترل رعایت جزئیات اجرائی دیوارهای داخلی و خارجی بنا و انطباق آن با نقشه ها و مشخصات فنی از نظر الزامات سازه ای و لرزه ای
کنترل جزئیات اجرائی پشت بام( شامل ابعاد و اندازه ها ، رقوم ، شیب بندی ، آب رو ها ، عایق کاری مصالح و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)
کنترل جزئیات راه پله و اتصالات آن
کنترل محل اجرای لوله کشی ها ، کانال ها و تاسیسات مکانیکی و برقی از نظرعدم آسیب به عناصر سازه ای
کنترل جزئیات اجرائی دودکش ها ، هواکش ها و داکت ها از نظر عدم آسیب به عناصر سازه ای
کنترل محل قرار گیری چاه ها و نحوه اجرای اتصال سیستم فاضلاب
کنترل رعایت جزئیات اجرائی نمای ساختمان از نظر چگونگی ارتباط نما با سازه اصلی و الزامات سازه ای
کنترل نکات فنی در محوطه سازی شامل زیرسازی ، تراکم خاک محل
کنترل مصالح ساختمانی از نظر نحوه تهیه، حمل، نگهداری، استفاده در انطباق با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردهای ملی ایران
صدور دستور انجام آزمایش از مصالح ساختمانی در صورت لزوم و اخذ نتایج آزمایش ها و بررسی آنها
مستند سازی و ثبت و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظایف خود
شرح خدمات ناظر معماری
کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه معماری و جداول نازک کاری
کنترل رعایت ضوابط مندرج در پروانه ساختمان و نقشه ها شامل محل استقرار ساختمان، طول پیش آمدگی ها و ارتفاع آنها از کف تعیین شده ، سطح اشغال ساختمان، رعایت درصد اشغال، فاصله تا ساختمان ها و املاک مجاور و ابعاد و زاویه پخ ها و موارد مشابه در اجرا
کنترل انطباق کلی حجم و سطح نما با نقشه مصوب معماری
کنترل نحوه تقسیم بندی و جزئیات اجرائی فضاها از نظر انطباق با طرح معماری
کنترل سطح زیر بنای پارکینگ ها، راهروها، محل آسانسورها، پلکان ها، حیاط خلوت ها، فضاهای باز، فضاهای اختصاصی، انباری و سایر سطوح در اجرا
کنترل راه های دسترسی و ورودی ها به محوطه و ساختمان و نحوه تقسیم بندی فضاها در اجرا و انطباق آنها با نقشه مصوب معماری
کنترل نوع مصالح نازک کاری و نماسازی از نظر انطباق با نقشه مصوب معماری و جداول نازک کاری )شامل جنس، بافت، رنگ، مشخصات ویژه(  و انطباق با استانداردهای ملی ایران
کنترل جزئیات سقف کاذب و کف کاذب از نظر انطباق با نقشه مصوب معماری
کنترل نوع، ابعاد و جنس درها و پنجره ها از نظر انطباق با نقشه مصوب معماری و جدول نازک کاری
کنترل جزئیات کف سازی )مصالح، شیب، عایق کاری( از نظر انطباق با طرح معماری
کنترل انطباق محل اجرای قطعات الحاقی در داخل فضاها با نقشه مصوب معماری شامل شومینه، آرک،  پیش آمدگی ها و فرورفتگیها
کنترل اجرای ضوابط لازم الاجرای مربوط به معلولان و ناتوانان جسمیحرکتی
کنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی
کنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به عایق بندی صدا و تنظیم صوت
کنترل نحوه پیاده کردن و اجرای محوطه سازی از نظر انطباق با طرح معماری
کنترل نحوه اجرای عناصر محوطه شامل باغچه بندی و فضای سبز، نگهبانی، خیابانها، مسیرها، نصب صندوق پستی، نیمکت ها، تلفن عمومی، سطل زباله و موارد مشابه
مستندسازی و ثبت تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظایف خود
کنترل انطباق نورپردازی داخلی فضاها با طرح معماری
کنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به علائم و تابلوها
شرح خدمات ناظر تأسیسات مکانیکی
کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه های مصوب تأسیسات مکانیکی
کنترل مصالح تأسیسات مکانیکی از نظر نوع ، کیفیت ، نحوه حمل ، نگهداری و استفاده منطبق با نقشه ها و مشخصات فنی مصوب و استانداردهای ملی ایران
کنترل امکانات و تأسیسات موجود در محل شامل آب، فاضلاب، گاز و نحوه اتصال تأسیسات ساختمان به  شبکه های مربوط شهری
کنترل ضرورت انجام اقدامات خاص در موقع تخریب و گودبرداری از نظر تأسیسات مکانیکی )آب و گاز و فاضلاب و … (
کنترل وضعیت اجرا و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزای تأسیساتی در تمام مراحل اجرای ساختمان
کنترل نصب و کارگذاری و اجرای عناصر تأسیساتی شامل مجموعه شیرها، شیرفلکه ها، پمپها و موارد مشابه و عایق کاری های لازم
کنترل نحوه اجرای عناصر تأمین و توزیع آب سرد و گرم مصرفی ، گاز ، شوفاژ ، موتورخانه ، پکیج و …
کنترل نحوه اجرای عناصر سیستم جمع آوری، تصفیه یا دفع فاضلاب و تعبیه هواکش از نظر مکانیکی
کنترل نحوه اجرای عناصر سیستم تهیه، توزیع و ذخیره سازی سوخت )گاز، گازوئیل، نفت( و رعایت الزامات مربوط
کنترل اجرای سیستم های کنترل دستگاه ها و تاسیسات مکانیکی به منظور صرفه جوئی در مصرف انرژی
کنترل اجرای سیستم های قطع کننده لرزه ای در تأسیسات مکانیکی
شرح خدمات ناظر تأسیسات برقی
بررسی کفایت اطلاعات موجود در نقشه های مصوب تأسیسات برقی
کنترل مصالح تأسیسات برقی از نظرنوع ، کیفیت ، نحوه حمل، نگهداری و استفاده منطبق با نقشه ها ومشخصات فنی مصوب و استانداردهای ملی ایران
کنترل امکانات تأسیسات برقی محل و نحوه اتصال تأسیسات ساختمان به آن
کنترل ضرورت انجام اقدامات خاص در موقع تخریب و گودبرداری از نظر تأسیسات برق شهری و برق کارگاه ساختمانی
کنترل وضعیت اجرا و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزای تأسیساتی از دیدگاه تأسیسات برقی در تمام مراحل اجرای ساختمان
کنترل نصب و کارگذاری و اجرای عناصر تأسیسات برقی شامل مجموعه روشنائی ها ، پریزها، کلیدها و موارد مشابه
کنترل نصب و کارگذاری و اجرای سیستم های تغذیه دستگاه های حرارتی و برودتی و موارد مشابه
کنترل نحوه نصب و بهره برداری ایمن آسانسورها و پله های برقی از لحاظ سیستم برقی
کنترل نصب و کارگذاری و اجرای سیستم توزیع برق و تجهیزات تابلوهای برق
کنترل نحوه اجرای سیم کشی ها و کابل کشی ها
کنترل نحوه اجرای تجهیزات حفاظت و کنترل برقی شامل فیوزها، کلیدهای خودکار، کنتاکتورها و موارد مشابه
کنترل نحوه اجرای سیستمهای تلفن، رایانه، نمابر، تلکس، موارد مشابه
کنترل نحوه اجرای سیستم های اعلام حریق
کنترل نحوه اجرای سیستم های زنگ اخبار، احضار، ارتباط با ورودی )درب بازکن(
کنترل نحوه اجرای سیستم صوتی، پخش صوت، پیام رسانی
کنترل نحوه اجرای آنتن مرکزی، تلویزیون، رادیو، صاعقه گیر و موارد مشابه
کنترل پیش بینی برق اضطراری و اتصال آن به سیستم برق ساختمان
کنترل نحوه اجرای سیستم های هوشمند برقی و الکترونیکی ساختمان
کنترل نحوه اجرای سیستم اتصال زمین
کنترل ضرورت تخصیص فضای مناسب برای پست برق )در صورت لزوم( و هماهتگی با ناظر هماهنگ کننده
کنترل انجام هم بندی سازه های بیگانه ) اسکلت فلزی ، آرماتور های پی و… ) با سیستم زمین ساختمان
کنترل چگونگی اجرای سایر تاسیسات جریان ضعیف )در صورت وجود )
مستندسازی و ثبت و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظایف خود